Megatrend univerzitet u Beogradu, u saradnjisaKonfucijeviminstitutom u NovomSadu, raspisuje

KONKURS ZA UPIS

Polaznikakursevakineskogjezika u školskoj 2021/2022godini, zasledećenivoeznanja:
• Nivo 1 (početni)
• Napredninivo

Polaznicima je omogućenopolaganjeza HSK sertifikat.

Kursevi su namenjeni svim zainteresovanim kandidatima i nisu ograničeni samo na studente Megatrend univerziteta.

Prijavatreba da sadrži: ime i prezime, JMBG, kontakt imej ili telefon, kao i informaciju za koji kurs se prijavljuje.

Kurs počinje 04.10.2021, predavanja za početni nivo će se održavati četvrtkom 17.30-19.00h, a za napredni nivo, utorkom 17.30-19.00h. Uzete su u obzir trenutne preporučene mere, časovi će biti preko Zoom aplikacije, sa mogućnošću naknadnog prelaska na redovan oblik nastave.

Prijave slati na imejl adresu: imirevska@megatrend.edu.rs

Cena kursa iznosi: 4.000 dinara po semestru.

Uplate vršiti na sledeći račun:
Primalac: Geoekonomski fakultet Megatrend univerziteta
Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd
Svrha uplate: Kurskineskogjezika / Kurskineskekulture
Račun: 105-37090-18

NAPOMENA: Fotokopiju uplatnice dostaviti službi za Međunarodnu saradnju Megatrend univerziteta (ličnoili mail-om).

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: